OVERZICHT VAN DE GESTARTE SERVICES OP LINUX

ps aux
overzicht van de connecties naar de server of serverapplicaties

netstat -an | grep LISTEN
netstat -atup
netstat -atup | grep LISTEN

-t : Select all TCP services
-u : Select all UDP services
-a : Display all listening and non-listening sockets.
-p : Display the PID and name of the program to which each socket belongs